Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Nefret ve ayrımcılık suçu, Türk Ceza Kanunun 122.maddesinde düzenlenmiş ve kişilerin dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret sebebiyle meydana gelen fiillerin engellenmesini ve kişilerin hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yine, 6529 sayılı yasanın gerekçesinde “Nefret suçlarında hedef mağdurdan öte mağdurun üyesi olduğu sosyal

Ceza Hukukunda Uzlaştırma/Uzlaştırmacı

Uzlaştırma, suçun mağdur ve failinin, tarafsız bir kişi olan uzlaştırmacı ile bir araya gelerek uzlaştırılması amacını taşıyan bir çözüm yöntemidir. Uzlaştırma yöntemi ile taraflar kendilerini ifade eder ve tamamen kendi rızaları ile uzlaşmayı kabul edebilir veya reddedebilirler. Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde herhangi bir karar mercii değildir ve tarafsız davranmak zorundadır. Aynı zamanda uzlaştırma görüşmeleri gizlilik esasına

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 299.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır” Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla korunmak istenen hukuki yarar, cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığıdır. Dolayısıyla suçun işlenmesi
Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde kasten yaralama suçu düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçunda cezayı arttıran haller birden fazla olarak karşımıza çıkar. Bunlardan biri ise kasten yaralama suçunun alt soy, üst soy, eş ve kardeşe ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesidir. Makalemizde, kasten yaralama suçunun çocuğa karşı işlenmesi, başka bir ifade
TOP