Tefecilik Suçu

TEFECİLİK SUÇU Yasaların izin verdiği kuruluşlar haricinde, kazanç elde etmek gayesi ile ödünç para verilmesi 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu tarafından suç olarak öngörülmüş olup, yasanın 241. Maddesinde açıkça “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” denilmekle suçun
SANIKLAR ARASINDAKİ İŞTİRAK İRADESİNİN İSPATI Bilindiği üzere iştirak TCK m. 37 ve devamında düzenlenmiş olup, birlikte faillik, azmettirme yahut yardım etme şeklinde görünmektedir. Ancak her üç halde de iştirak eden şahsın kasten (bilerek ve isteyerek) aktif ya da pasif bir eylemde bulunması gerekmektedir. Modern ceza hukukunun benimsenmesinin bir gereği olarak da suç isnadı altında bulunan kişinin
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE KARARA İTİRAZ 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesi uyarınca; yargılama neticesinde sanık hakkında hükmolunan cezanın 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası olması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmektedir. Kısaca HAGB olarak nitelendirilen işbu karar CMK m. 267 ve devamı uyarınca itirazı kabil bir
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA TÜZEL KİŞİLER MAĞDUR OLABİLİR Mİ? TCK m. 157’de suç olarak tanımlanan dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimsenin aldatılarak, onun ya da başkasının zararına olarak, failin kendisine veya başkasına yarar sağlanmasıdır. Yasa maddenin lafzından da anlaşıldığı üzere bu suçun mağduru ancak fiilin işlendiği sırada hayatta olan bir gerçek kişi olabilir. Diğer bir ifade ile tüzel
TOP